تصاویر دیدنی از غروب آفتاب در نقاط مختلف جهان


تصاویر دیدنی از غروب آفتاب در نقاط مختلف جهان


تصاویر دیدنی از غروب آفتاب در نقاط مختلف جهان

تصاویر دیدنی از غروب آفتاب در نقاط مختلف جهان

پل ریفر عکاس انگلیسی با سفر به نقاط مختلف جهان تصاویری زیبا از لحظات غروب آفتاب ثبت کرده است. او هر روز فقط ۱۵ دقیقه برای ثبت این تصاویر وقت صرف می کرده است.

غروب آفتاب‎,تصاویر غروب آفتاب

عکسهای غروب آفتاب در نقاط مختلف جهان

غروب آفتاب‎,تصاویر غروب آفتاب

عکسهای غروب آفتاب در نقاط مختلف جهان

غروب آفتاب‎,تصاویر غروب آفتاب

عکسهای غروب آفتاب در نقاط مختلف جهان

غروب آفتاب‎,تصاویر غروب آفتاب

عکسهای غروب آفتاب در نقاط مختلف جهان

غروب آفتاب‎,تصاویر غروب آفتاب

عکسهای غروب آفتاب در نقاط مختلف جهان

غروب آفتاب‎,تصاویر غروب آفتاب

عکسهای غروب آفتاب در نقاط مختلف جهان

غروب آفتاب‎,تصاویر غروب آفتاب

عکسهای غروب آفتاب در نقاط مختلف جهان

غروب آفتاب‎,تصاویر غروب آفتاب

عکسهای غروب آفتاب در نقاط مختلف جهان

غروب آفتاب‎,تصاویر غروب آفتاب

تصاویر دیدنی از غروب آفتاب در نقاط مختلف جهان

غروب آفتاب‎,تصاویر غروب آفتاب

تصاویر دیدنی از غروب آفتاب در نقاط مختلف جهان 

غروب آفتاب‎,تصاویر غروب آفتاب

تصاویر دیدنی از غروب آفتاب در نقاط مختلف جهان

غروب آفتاب‎,تصاویر غروب آفتاب

تصاویر دیدنی از غروب آفتاب در نقاط مختلف جهان

غروب آفتاب‎,تصاویر غروب آفتاب

تصاویر دیدنی از غروب آفتاب در نقاط مختلف جهان

غروب آفتاب‎,تصاویر غروب آفتاب

تصاویر دیدنی از غروب آفتاب در نقاط مختلف جهان

غروب آفتاب‎,تصاویر غروب آفتاب

تصاویر دیدنی از غروب آفتاب در نقاط مختلف جهان

غروب آفتاب‎,تصاویر غروب آفتاب

تصاویر دیدنی از غروب آفتاب در نقاط مختلف جهان

غروب آفتاب‎,تصاویر غروب آفتاب

مهر

عکس های دیدنی از منظره کوه ها


عکس های دیدنی از منظره کوه ها


عکس های دیدنی از منظره کوه ها

عکس های دیدنی از منظره کوه ها

عکس کوه, منظره کوه

کوه فوجی در چشم انداز شب mount fuji night landscape

عکس کوه, منظره کوه

neuschwanstein castle winter scenery

عکس کوه, منظره کوه

کوه در مه شب night fog mountains

عکس کوه, منظره کوه

تپه سبز نروژ norway green hill

عکس کوه, منظره کوه

بیابان در غروب خورشید purple sunset desert

عکس کوه, منظره کوه

چشم انداز جزیره برف snow island landscape

عکس کوه, منظره کوه

صخره سبز spring green cliff

عکس کوه, منظره کوه

spring green farmland in valley

عکس کوه, منظره کوه

spring green reservoir

عکس کوه, منظره کوه

spring green rock cliff

عکس کوه, منظره کوه

خانه سنگی در بالای کوه stones house on peak

عکس کوه, منظره کوه

sunrise desert landscape

عکس کوه, منظره کوه

  منظره کوه آلپ سوئیس switzerland alps valley

عکس کوه, منظره کوه

canada columbia lake landscape

عکس کوه, منظره کوه

clouds peak

عکس کوه, منظره کوه

germany mountains dusk scenery

عکس کوه, منظره کوه

lomo blue peak

عکس کوه, منظره کوه

lomo peak landscape